Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ: WS Audiology SK s. r. o., Račianska 77/B, 831 02 Bratislava, 

IČO: 46637371, tel. č.: 02/44881203, e-mail: gdpr@widexsound.com

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon"). 

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu Mgr. Michaelu Šuchterovú môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: 

WS Audiology SK s. r. o., Račianska 77/B, 831 02 Bratislava 

alebo prostredníctvom e-mailu: gdpr@widexsound.com

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby a akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. pri napĺňaní práv dotknutej osoby 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti, a to

 • emailom na adresu gdpr@widexsound.com, alebo
 • zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti WS Audiology SK s. r. o., uvedenú v záložke Kontakty.

WS Audiology SK s. r. o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

WS Audiology SK s. r. o. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, WS Audiology SK s. r. o. môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. V ostatných prípadoch sa informácie v zmysle čl. 12 ods. 5 Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona poskytujú BEZODPLATNE.

WS Audiology SK s. r. o. poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia alebo podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. WS Audiology SK s. r. o. informuje dotknutú osobu o každom predĺžení lehoty do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o dôvodoch jej predĺženia. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by WS Audiology SK s. r. o. neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu, uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

WS Audiology SK s. r. o. oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo podľa § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo ak to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia a Zákon

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

1, Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia alebo § 21 Zákona

Dotknutá osoba má právo získať od WS Audiology SK s. r. o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak WS Audiology SK s. r. o. takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to možné),
 • dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od WS Audiology SK s. r. o. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, a v prípade, ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo v rámci zákonnej povinnosti WS Audiology SK s. r. o., aj informácie o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
 • primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

WS Audiology SK s. r. o. poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa o nej spracúvajú. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže WS Audiology SK s. r. o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

2, Právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia alebo § 22 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby WS Audiology SK s. r. o. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3, Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia alebo § 23 Zákona


Dotknutá osoba má právo na to, aby WS Audiology SK s. r. o. bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas (pozri nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (pozri nižšie), pričom uvedené záujmy neprevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 Zákona.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4, Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia alebo § 24 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby WS Audiology SK s. r. o. obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (pozri nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, WS Audiology SK s. r. o. môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, WS Audiology SK s. r. o. o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

5, Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia alebo § 26 Zákona

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že sa spracúvanie:

 • zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a
 • vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6, Právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia alebo § 27 Zákona

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. e) Zákona, alebo oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, má dotknutá osoba tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania WS Audiology SK s. r. o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

 • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7, Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22     Nariadenia alebo § 28 Zákona

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

8, Právo na odvolanie súhlasu podľa čl. 7 Nariadenia alebo § 14 Zákona

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol tento súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba súhlas odvolať aj nasledujúcimi spôsobmi:

 • emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@widex-slovton.sk,
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla WS Audiology SK s. r. o. s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

podľa čl. 34 Nariadenia a § 41 Zákona

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, WS Audiology SK s. r. o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, ako aj informácie a opatrenia v minimálne nasledujúcom rozsahu:

 • meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií;
 • opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
 • opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak:

 • WS Audiology SK s. r. o. prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
 • WS Audiology SK s. r. o. prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade WS Audiology SK s. r. o.  informuje verejnosť alebo prijme iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.


Informačné povinnosti

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára vyjadrujete svoj súhlas  s tým, aby prevádzkovateľ  WS Audiology SK s. r. o., Račianska 77/B, 831 02 Bratislava IČO:   (ďalej len: „prevádzkovateľ“) spracúval Vami poskytnuté osobné údaje na účely vybavenia Vašej žiadosti uvedenej v kontaktnom formulári. 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“ alebo „Nariadenie“). Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZOOÚ“).. 

Vaše osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje ex off, spoločnosti AlejTech, spol. s r.o. zabezpečujúcej IT podporu

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje a ani nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak doba platnosti súhlasu uplynie 6 mesiacov odo dňa doručenia Vašej žiadosti. 

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: gdpr@widexsound.com, alebo poštou/osobne na adrese prevádzkovateľa.

Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú; právo na ich opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov v prípade automaticky spracúvaných osobných údajov. Ako dotknutá osoba ste oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.widex-shop.sk/ochrana-osobnych-udajov


Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  - Cookies

WS Audiology SK s. r. o., Račianska 77/B, 831 02 Bratislava IČO:  46637371 (ďalej len “WS Audiology SK s. r. o.“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. Spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. má momentálne iba vlastné cookies.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných, ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe oprávneného záujmu.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty, ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies. 

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Doba spracúvania OÚ

Príjemcovia alebo kategória príjemcov

NEVYHNUTNÉ a FUNKČNÉ COOKIES


Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo, ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 351/2011 Z. z.Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; spoločnosti zabezpečujúce IT podporu

ANALYTICKÉ COOKIES


Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá. 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Návštevníci webových stránok/užívatelia

Lehota je upravená pri konkrétnej cookie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; spoločnosti zabezpečujúce IT podporu

Uplatnenie práv dotknutej osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Používame napríklad nasledovné nevyhnutné cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIES

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

.AspNetCore.Antiforgery.6N8WMXWnd24

Bezpečnosť systému

365 dní

CookiesConsent

Zaznamenanie akceptácie cookies nastavení

365 dní

Používame napríklad nasledovné funkčné cookies: 

NÁZOV SÚBORU COOKIE

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA

.Kabernet.Basket

tovar vložený do košíka – 30 dní

30 dní

Používame napríklad nasledovné analytické a štatistické cookies:

NÁZOV SÚBORU COOKIE

ÚČEL POUŽÍVANIA

DOBA UCHOVÁVANIA
Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické, štatistické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Platforma Google Ad manager a iné nástroje od spoločnosti Google

Webové stránky WS Audiology SK s. r. o. využívajú pre účely marketingových súborov cookies okrem iného aj službu Ad manager, ako nástroj pre správu reklamy poskytovanú spoločnosťou Google. Aby ste dostali reklamy a marketingový obsah prispôsobený vašim preferenciám, webové stránky WS Audiology SK s. r. o. využívajú aj technológiu DoubleClick for Publishers (DFP) poskytovanú spoločnosťou Google.

Preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môžete ako používateľ kedykoľvek spravovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Službu Google Ad manager zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia. 

Spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. WS Audiology SK s. r. o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). WS Audiology SK s. r. o.  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností WS Audiology SK s. r. o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 
 4. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 
 5. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 6. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 7. osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 
 8. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 9.  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 
 10. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. overiť správnosť osobných údajov; 
 11. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 12. spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 
 13. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 14. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané: 

a) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo 

b) na základe oprávneného záujmu WS Audiology SK s. r. o. ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by WS Audiology SK s. r. o. vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie); 

 1. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese gdpr@widexsound.com, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

 Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 


Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov  - E-shop

WS Audiology SK s. r. o., Račianska 77/B, 831 02 Bratislava, IČO:  46637371 (ďalej len “WS Audiology SK s. r. o.“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Doba spracúvania OÚ

Príjemcovia alebo kategória príjemcov

Agenda e-shop


(pozn. v prípade zakúpenia tovaru sa musí dotknutá osoba registrovať, bez registrácie nie je možné kúpiť tovar. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom uzatvorenia zmluvy pri kúpe tovaru)

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

klienti

10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

V prípade, ak sa dotknutá osoba registruje, ale nekúpi si žiadny tovar 3 roky odo dňa registrácie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosti zabezpečujúce IT podporu a cloudové služby, Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Service s.r.o. – za účelom doručenia tovaru

Agenda marketingu


(pozn. kúpou tovaru medzi klientom a prevádzkovateľom vzniká vzťah a prevádzkovateľ je aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnený poskytovať informácie o vlastných a podobných tovaroch, a službách – ide o zasielanie marketingových  ponúk najmä emailom)

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávnený záujem je: spracúvať osobné údaje svojich existujúcich klientov na účely realizácie marketingových aktivít vo forme zasielania informácií o novej ponuke produktov a služieb, akciách, zľavách a výhodných ponukách, a to s cieľom propagácie produktov a služieb prevádzkovateľa, podpory a rozvoja ich predaja, testovania a vývoja nových produktov a služieb a tiež starostlivosti o potreby a záujmy zákazníkov prevádzkovateľa, t. j. s cieľom komplexnej podpory podnikateľskej/obchodnej činnosti prevádzkovateľa

klienti

3 roky odo dňa poslednej kúpy tovaru alebo služiebV prípade, ak sa dotknutá osoba registruje, ale nekúpi si žiadny tovar 3 roky odo dňa registrácie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosti zabezpečujúce IT podporu a cloudové služby

Agenda reklamácií


Pozn. vybavenie reklamácií

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z.

Reklamujúce osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Účtovná a obchodná agenda


čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie

zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov

Zamestnanci a štatutárny orgán prevádzkovateľa a obchodných partnerov, klienti a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v obchodnej a účtovnej dokumentácii

10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Agenda skupiny podnikov WSA audiology


Pozn. spracúvanie osobných údajov na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov WSA audiology

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávneným záujmom je:  poskytovanie OÚ v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely a zefektívnenie interných procesov prevádzkovateľa (recitál 48 Nariadenia)

Zamestnanci, klienti a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokumentácii pre skupinu podnikov

po dobu členstva v skupine podnikov

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, členovia skupiny podnikov a to najmä Widex Line spol s.r.o., Bohušovická 230/12, Praha 9 - Strížkov 190 00, Česká republika, materská spoločnosť Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Dánsko


Agenda sieťovej bezpečnosti
 (kontrola IT z pohľadu sieťovej bezpečnosti)

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

Oprávneným záujmom je:  Účelom spracovania je najmä zabezpečenie siete a sieťových zariadení, kontrola a prevencia neoprávnených prístupov a prevencia odcudzenia dát. Oprávnený záujem     prevádzkovateľa spočíva v prevencii a ochrane pred počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, ochrane interných dát prevádzkovateľa vrátane osobných údajov, prevádzkovania interných IT systémov prevádzkovateľa.


Zamestnanec, obchodní partneri, klienti a iné dotknuté osoby súvisiace so sieťovou bezpečnosťou

1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca IT podporu

Uplatnenie práv dotknutej osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. WS Audiology SK s. r. o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). WS Audiology SK s. r. o.  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností WS Audiology SK s. r. o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

WS Audiology SK s. r. o. získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb, prípadne od ich zamestnávateľa alebo obchodného partnera. Kategórie osobných údajov sú najmä identifikačné a kontaktné údaje a iné súvisiace s účelmi na ktoré boli  poskytnuté.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: 

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov; 
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov; 
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak: 
 4. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 
 5. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 6. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 7. osobné údaje sú spracúvané nezákonne; 
 8. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 9.  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: 
 10. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti WS Audiology SK s. r. o. overiť správnosť osobných údajov; 
 11. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
 12. spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; 
 13. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 14. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď: 

a) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo 

b) na základe oprávneného záujmu WS Audiology SK s. r. o. ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by WS Audiology SK s. r. o. vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie); 

 1. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese gdpr@widexsound.com, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „E-shop“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť WS Audiology SK s. r. o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.  

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť WS Audiology SK s. r. o., a to na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . Využite našu pomoc pri výbere správneho NP. Pomôžeme Vám vybrať ideálny NP podla Vašich individuálnych potrieb.

U nás môžete platiť:
 • KartouKartou
 • Na dobierkuNa dobierku
 • Prevodom na účetPrevodom na účet
 • V hotovostiV hotovosti